قطران چیست و چگونه ایکوس/ایکاس قطران را حذف میکند؟

قطران چیست و چگونه ایکوس/ایکاس قطران را حذف میکند؟

قطران، قیر یا تار سیگار، ماده ای چسبناک و قهوه ای رنگ است که از هنگام سیگار کشیدن به وجود می‌آید. رنگ و بوی سیگار ناشی از قطرانش است.قطران پس از اتمام مصرف سیگار در انتهای صافیِ سیگار به جای می‌ماند. همین مادهٔ قطران بیش از چهار هزار مادهٔ شیمیایی غالباً سمّی یا سرطان زا را شامل می‌شود. مادهٔ قطران فعالیّت مُژک‌ها در دستگاه تنفّس را متوقف کرده و عملکرد آنها در به دام انداختن و دفع مواد خارجی را مُختل می‌کند. رنگ قهوه ای دندان وانگشت افرادسیگاری نیز به سبب همین مادهٔ قطران است.دستگاه ایکوس/ایکاس به واسطه تکنولوژی گرمایشی که دارد ،در دمای 350 درجه تنباکو را گرم میکند و درطی این گرمایش کاغذ سیگار نمیسوزد که گوگرد تولید شود همچنین تنباکو سیگار دچار سوختن نمیشود بنابراین قطران و مواد سمی دیگر تولید نمیشود.

تهیه شده در مجموعه کارن ایکوس